دریاهنگ

آهنگ دریا

دریاهنگ

آهنگ دریا

گر در طلب گوهر کانی، کانی
ور در هوس لقمه نانی، نانی
این نکته رمز اگر بدانی دانی
هرچیز که در جستن آنی، آنی

*مولانا*

طبقه بندی موضوعی

یاحق...


یک آدم معمولی با آرزوهای بزرگ که هنوز راه رسیدن به آرزوهایش را نیافته...

بسیار در تکاپوست تا آدم بهتری باشد و راه رسیدن را پیدا کند...

انار برایش یک جور نماد است و ارادت خاصی به این میوه بهشتی دارد...

کتاب و شعر، جزء علایقش می باشد؛ خواندن نیز!

موسیقی، روزی جزء علایق دست اولش بود؛ اما این روزها، کم تر حوصله اش را دارد...

این روزها کمی بی حوصله است ولی دارد با این حس می جنگد!

قرار است معلم شود و کلی دغدغه دارد که دنبال راه حل برای شان می گردد...

و

.

.

.